سخنگوی جدید دولت داماد کیست؟
علی بهادری جهرمی سخنگوی جدید دولت، نسبت نسبی و سببی با هیچ یک از مسئولین نداشته و پدر همسر وی راننده تاکسی است.
این انتصاب از این جهت جالب توجه است که اخیرا برخی از دامادها صاحب منصب شده اند.
وی پیش از این رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه بوده است.