به گزارش تابناک سیستان وبلوچستان محمدرضا زائری با انتشار پیامی در فضای مجازی از آرزوی خود به این شکل گفت:

آرزوی محمدرضا زائری